İçeriğe geç

Chrome,Firefox.Opera Sıfırlama Kodu

Altta hazırlanmış olan .bat kodu ile Chrome,Firefox,Opera tarayıcılarının tüm gelmişini geçmişini silebilirsiniz.

Dikkat: Tarayıcınızın tüm ayarlarını sıfırlayacaktır! (Eklentiler,Kısayollar,Ayarlar vs..)

 

@echo off

rem IE

taskkill /F /IM iexplore.exe

start "" "C:\Windows\System32\rundll32.exe" InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess  255

:: Parse the Local AppData sub path

call :Expand xAppData "%%LocalAppData:%UserProfile%=%%"

set "xFirefox=\mozilla\firefox\profiles"

set "xChrome=\google\chrome\user data"

set "xOpera1=\Local\Opera\Opera"

set "xOpera2=\Roaming\Opera\Opera"

:: Kullanıcı Dizini

pushd "%UserProfile%\.."

taskkill /F /IM firefox.exe

taskkill /F /IM chrome.exe

taskkill /F /IM opera.exe

:: Kullanıcı Döngüsü

for /D %%D in (*) do if exist "%%~fD%xAppData%" (

rem Check for Firefox

if exist "%%~fD%xAppData%%xFirefox%" (

rd /s /q "%%~fD%xAppData%%xFirefox%"

)

rem Check for Chrome

if exist "%%~fD%xAppData%%xChrome%" (

rd /s /q "%%~fD%xAppData%%xChrome%"

)

rem Check for Opera

if exist "%%~fD%xAppData%%xOpera1%" (

rd /s /q "%%~fD%xAppData%%xOpera1%"

)

if exist "%%~fD%xAppData%%xOpera2%" (

rd /s /q "%%~fD%xAppData%%xOpera2%"

)

)

popd

goto End

::::::::::::::::::::::::::::::

:Expand <Variable> <Value>

if not "%~1"=="" set "%~1=%~2"

goto :eof

:End

endlocal

pause

 

 

Bir NotPad belgesine kaydedin ve uzantısını .bat yapınız. veya alttan hazırlanmışını indirin

Download

Bir cevap yazın