İçeriğe geç

Windows Kurulum Zamanını Öğrenme (.bat , Powershell , vbs)

Windows Kurulumunuzun hangi tarihte yapıldığını görmek için kullanabileceğiniz kodlar;

 

.Bat kodu :

Sadece Kurulum zamanını gösteren kod dizini:

@echo off
echo.
echo.
systeminfo|find /i “original”
echo.
echo.
pause

veya sisteminiz ile alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz;  (Bu kod Temizleme ve Bakım Scripti Çalışmamda vermiştim.)

@echo
systeminfo
pause

 

Powershell için Kod :

systeminfo | Select-String “Install Date:”
veya
(Get-CimInstance -Class Win32_OperatingSystem).InstallDate

veya biraz daha detaylı şekilde;  (işletim sistemi,Sürüm No,Yapı No, Kurulum Tarihi)

Get-ChildItem -Path HKLM:\System\Setup\Source* |
ForEach-Object {Get-ItemProperty -Path Registry::$_} |
Select-Object ProductName, ReleaseID, CurrentBuild, @{n=”Install Date”; e={([DateTime]’1/1/1970′).AddSeconds($_.InstallDate)}} |
Sort-Object “Install Date”

 

.vbs Kodları :

Set dtmInstallDate = CreateObject( _
“WbemScripting.SWbemDateTime”)
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _
& “{impersonationLevel=impersonate}!\\” _
& “.” & “\root\cimv2”)
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _
(“Select * from Win32_OperatingSystem”)
For Each objOperatingSystem In colOperatingSystems
MsgBox “Install Date: ” & _
getmydate (objOperatingSystem.InstallDate)
Next

Function getmydate(wmitime)
dtmInstallDate.Value = wmitime
getmydate = dtmInstallDate.GetVarDate
End Function

Bir cevap yazın